Jakthunds Etik

Svenska Jägareförbundets etiska riktlinjer för jakt och jaktträning med hundAnvändningen av jakthundar är en mycket gammal kulturform och effektiva jakthundar som nyttjas på rätt sätt har ett starkt samband med en framgångsrik jakt och en god jaktetik.

Ett särskilt kännetecken för den svenska jakthundstraditionen är användning av hundar som jobbar ensamma långt ifrån föraren. Bakgrunden till detta är det svenska landskapets karaktär med vidsträckta jaktområden. Dessa förhållanden ställer mycket stora krav på hundens lydnad och jaktträning. Förarens kunskap om såväl hundens egenskaper och funktion som hänsyn till viltets situation och beteende är också avgörande. I alla sammanhang krävs gott omdöme och stor medvetenhet hos hundföraren om hans eller hennes strikta ansvar för hundens handlingar – såväl gentemot viltet som mot människor och egendom.


Syftet med användningen av hund i den svenska jaktutövningen är tvåfaldigt. Dels används jakthunden för att antingen ”leda” jägaren till viltet eller också för att på något sätt få viltet i rörelse så att jägaren ska kunna komma till skott. Dessutom används jakthunden för att hämta skjutet vilt eller spåra upp skadat vilt. När vilt skadats i samband med jakt, viltolycka eller annan situation används hunden för att snabbt förkorta onödigt lidande. Varje år jagas det flera miljoner jaktdagar med hund i vårt land och i alla sammanhang krävs ett mycket gott samspel mellan förare och hund.Välj hund efter dina behov och din personVissa raser är avlade för att ha mycket egen vilja, energi och robust psyke vilket kan vara nödvändigt för dess arbete under jakt. Var därför noga med valet av jakthund så den passar såväl dina behov för jakten som dina möjligheter att vara en god ledare för hunden. Nyttja Jägareförbundets och specialhundsklubbarnas kursverksamhet och instruktörer för att utbilda din hund och dig själv.Hundförarens ansvar gentemot hunden


Jakthunden ska ha god omvårdnad, konditionsträning, grunddressyr och jaktträning så att den kan ledas på ett ändamålsenligt sätt för att minimera risken för skador på såväl hunden som det vilt den ska jaga. Lägg särskild vikt vid förmågan att i alla möjliga sammanhang kalla in din hund. En välutbildad, kontaktbenägen och trygg jakthund blir en stor tillgång i jakten.
Hundförarens ansvar gentemot viltetHåll dig välinformerad om de bestämmelser som gäller för jakt och jaktträning med hund. Hundar som används för jakt på en tillåten viltart får inte jaga en icke tillåten viltart. Tänk på att när hunden är trött så kan det vara dags att avsluta jakten. Släpp aldrig en ”ny” hund på samma vilt när den första hunden tröttnat. Låt inte hundar jaga vid besvärliga väderförhållanden som exempelvis sträng kyla, djup snö eller skare.Använd bara hundar med lämpligt förföljande för respektive viltart.Olika hundindividers jaktegenskaper är lämpliga för olika viltarter. En skarpsprungen vinddrivare måste ha ett riktigt kort förföljande för att anses lämplig för t.ex. rådjur, även om hunden i fråga som ras tillhör så kallade kortdrivare.
Var aktsam om moderdjuren


Vid jakt med hund kan ibland moderdjur och hennes ungar dela upp sig. Var aktsam så inte ett förande hondjur fälls. Detta gäller bland annat vid rådjurs-, älg-, björn- och vildsvinsjakt, men även vid fågeljakt tidigt på säsongen.
Jaktledarens ansvar vid jakt med hund


Jaktledaren har ett särskilt ansvar att leda och planera jakten så att rätt typ, antal och kombination av hund/ar används samt att de ges möjlighet att arbeta på det sätt som de är avsedda för. Vidare ska jägare utöver hundförare få upplysning om förutsättningarna för jakten med hund. Jaktledaren ska även vara beredd att genast avbryta jakten med den hund som den beter sig direkt olämpligt med hänsyn till viltet – regelmässigt visar tendenser till att skada friskt normalt utvecklat vilt - eller gentemot andra hundar. En sådan hund kan kanske istället utbildas och nyttjas som eftersökshund.

Var särskilt uppmärksam på hundarnas beteende när flera hundar används i samma jaktsåt. Även om man vet att en hund agerar lämpligt på egen hand kan situationen och arbetssättet snabbt förändras då hunden får sällskap. Kompensera aldrig bristande kvalité på hundarna med kvantitet. Vissa jaktformer kan innebära att man använder hundar, med olika jaktegenskaper, på samma vilt. Var dock aktsam så att inte en hund försöker hålla viltet kvar genom att ställa det och en annan försöker hålla det i rörelse, det skapar konflikter såväl mellan hundar som mellan hundar och vilt.Använd alltid bästa tillgängliga eftersöksekipageHåll dig informerad om de krav på eftersökshund som gäller för respektive jakt. Se till att innan jakten ha förvissat dig om att ha tillgång till bästa möjliga och utvilade eftersöksekipage för varje enskild viltart som jagas. Släpp prestigen och låt den med bäst rutin, utrustning och hundmaterial för en viss viltart sköta eftersöket!Vårt gemensamma ansvar för jakten med hund


Ras- och specialhundklubbarnas jaktprov är ett mycket viktigt redskap för aveln och framtagandet av ändamålsenliga och lämpliga jakthundar. Alla hundägare bör sträva efter att bidra till sin ras utveckling genom att delta i provverksamhet. Hunden får endast nyttjas för att lyckas i jakten eller att jaktträna den inför jakten. Användningen av jakthundar i situationer med levande vilt får aldrig betraktas som en ”sport” i sig där jakthundsanvändningen blir ett självändamål. De svenska jägarna har idag stor frihet under ansvar och det är viktigt att vi vårdar det förtroendet väl. Vi är alla varje dag ansvariga för jaktens framtid i allmänhet och jakten med hund i synnerhet.